Streszczenia referatów

OLGA BRONIŚ, Epenteza samogłoski w języku włoskim: proces fonologiczny czy zjawisko fonetyczne? Diagnostyka oparta na analizie akustycznej dźwięku

BARTŁOMIEJ CZAPLICKI, MARZENA ŻYGIS, DANIEL PAPE, LUIS M. T. JESUS, Analiza akustyczna i socjolingwistyczna nowych realizacji polskich sybilantów

JAKUB GAŁKA, MICHAŁ JABŁOŃSKI, Metody automatycznego rozpoznawania dialektow i językow regionalnych

JUSTYNA GARCZYŃSKA, Wpływ kontekstu palatalnego na wariantywność samogłosek w gwarze kurpiowskiej

MAGDALENA IGRAS, MAGDALENA MAJDAK, Metafory głosu – analiza akustyczna

STANISŁAW KACPRZAK, MARIUSZ MĄSIOR, MARIUSZ ZIOŁKO, Automatyczna ekstrakcja i klasteryzacja głosek w sygnale mowy w celu wielojęzykowej analizy porównawczej

PIOTR KŁADOCZNY, Kategorie akustyczne w semantyce opisu nazw dźwięków

LILIANNA KONOPSKA, Parametr VOT w dyslalii desonoryzacyjnej i w wymowie prawidłowej

LILIANNA KONOPSKA, JERZY SAWICKI, Problemy pomiaru parametru VOT w sygnale mowy

DANIEL KRÓL, ANITA LORENC, Rozkład pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej

MAŁGORZATA KRYSIAK, Mowa pod wpływem alkoholu

IDA KRZEMIŃSKA-ALBRYCHT, Samogłoski ustne w mowie młodych mieszkańców Warszawy

ZOFIA MALISZ, MARZENA ŻYGIS, Akustyczne korelaty struktur prozodycznych w języku polskim

ZOFIA MALISZ, MARZENA ŻYGIS, Aspiracja w języku polskim w rożnych kontekstach prozodycznych na podstawie dialektów miejskich

WERONIKA PIOTROWSKA, Akustyka w dialektologii na przykładzie analizy akustycznej samogłosek ustnych w gwarach Podlasia

EWELINA RADION, Akustyczne właściwości samogłosek jako kontekst interpretacyjny poezji

ROBERT SKOCZEK, Obraz foniczny mowy spontanicznej na przykładzie języka niemieckiego. Analiza spektrograficzna

DANIEL ŚLEDZIŃSKI, Wybrane fonetyczno-akustyczne aspekty istotne dla sylabizacji wyrazów języka polskiego

JERZY WICIAK, JACEK WIERZBICKI, Badania laboratoryjne zrozumiałości mowy

AGNIESZKA WAGNER, Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych języka polskiego